AUGUST 3, 2019

AUGUST 3, 2019

Nếu chia ván cờ thành hai nửa, triết lý của nửa ván đầu là “không do dự” thì triết lý của nửa ván sau là “không hối hận”. Đời người cũng vậy.
//
如果将棋局一分为二,前半局的下棋哲学是“不犹豫”后半局的下棋哲学是“不后悔”。生活也是如此。
//
If the chess game is divided into two, the philosophy of the first half is “not hesitation”, in the latter half it is “no regrets.” So is life.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply