You are currently viewing AUGUST 22, 2020

AUGUST 22, 2020

Tôi đã thử mai danh ẩn tích, cuối cùng cũng không có người hỏi thăm.
//
我试过销声匿迹,最终也无人问及。
//
I tried to disappear and no one asked.

Leave a Reply