You are currently viewing AUGUST 15, 2020 – 3

AUGUST 15, 2020 – 3

Lúc đắc ý không tuyên cáo toàn thế giới
Lúc thất ý không che giấu không tị hiềm
//
得意时不宣告给全世界
失意时不掩盖不避讳 ​​​​
//
Don’t declare to the world when you are proud
Don’t cover up or avoid taboo when you are frustrated​​​​

Leave a Reply