AUGUST 15, 2020 – 3

Don’t declare to the world when you are proud
Don’t cover up or avoid taboo when you are frustrated​​​​
//
得意时不宣告给全世界
失意时不掩盖不避讳 ​​​​
Déyì shí bù xuāngào gěi quán shìjiè
Shīyì shí bù yǎngài bù bìhuì ​​​​
//
Lúc đắc ý không tuyên cáo toàn thế giới
Lúc thất ý không che giấu không tị hiềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *