You are currently viewing AUGUST 15, 2020 – 1

AUGUST 15, 2020 – 1

Cái gọi là nhớ mãi không quên
Ở trong mắt mình, là yêu
Tại trong mắt đối phương, là phiền
Mà trong mắt người khác, là tiện.
//
所谓的念念不忘
在自己眼里,是爱
在对方眼里,是烦
而在
别人眼里,是贱。
//
The so-called unforgettable
In your own eyes, it is love
In the eyes of the other party, it is annoying
In the eyes of others, it is cheap.

Leave a Reply