You are currently viewing AUGUST 12, 2021

AUGUST 12, 2021

Đừng đoán lòng người, như vậy là tự ngược đãi bản thân vô ích.
//
别去猜人心,那是徒劳无果的自虐。
//
Don’t guess the human heart, that is self-abuse in vain.

Leave a Reply