Growing up means even if you feel like you're dying from sadness, you still go to work the next day as usual.
|

As Usual

🌅💼💪
Growing up means even if you feel like you’re dying from sadness, you still go to work the next day as usual.
//
成长就是你哪怕难过的快死掉了,但你第二天还是照常去上班。
Chéngzhǎng jiùshì nǐ nǎpà nánguò de kuài sǐ diàole, dàn nǐ dì èr tiān háishì zhàocháng qù shàngbān.
//
Thành trường tựu thị nhĩ na phạ nan quá đích khoái tử điệu liễu, đãn nhĩ đệ nhị thiên hoàn thị chiếu thường khứ thượng ban.
//
Trưởng thành chính là bạn cho dù khổ sở sắp chết, nhưng ngày hôm sau bạn vẫn đi làm như thường.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *