APRIL 9, 2021

Cuộc sống xưa nay không dễ dàng. Bạn cảm thấy dễ dàng nhất định có người thay bạn gánh vác phần không dễ dàng đó.
//
生活从来不容易的。你觉得容易的一定有人代替你负担那份不容易的东西。
Shēnghuó cónglái bu róngyì de. Nǐ juédé róngyì de yīdìng yǒurén dàitì nǐ fùdān nà fèn bù róngyì de dōngxī.
//
Life is never easy. If you find it easy, someone must take the burden of the difficult thing instead of you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *