APRIL 9, 2021

APRIL 9, 2021

Cuộc sống xưa nay không dễ dàng. Bạn cảm thấy dễ dàng nhất định có người thay bạn gánh vác phần không dễ dàng đó.
//
生活从来不容易的。你觉得容易的一定有人代替你负担那份不容易的东西。
//
Life is never easy. If you find it easy, someone must take the burden of the difficult thing instead of you.

Leave a Reply