APRIL 3, 2022

Nhưng tôi chắc rằng có một người như vậy
Anh ấy ở đâu đó, anh ấy là định mệnh của tôi
//
但我确定有这么一个人
他在某处,他就是我的命中注定
Dàn wǒ quèdìng yǒu zhème yīgè rén
Tā zài mǒu chù, tā jiùshì wǒ de mìngzhòng zhùdìng
//
But I sure know there’s someone
Around somewhere who’s meant to be.
(Shakira)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *