APRIL 21, 2020

APRIL 21, 2020

Bất kỳ vật gì, chỉ cần quá sâu, đều là một thanh đao.
//
任何东西,只要太深,都是一把刀。 ​
//
Anything that is too deep is a knife. ​​​​

Leave a Reply