APRIL 17, 2022

Ba đức tính tốt nhất mà một người có thể có là: dũng cảm, thư giãn, và hài hước.
//
人身上可以有的最好的三个特质是:勇敢、松弛、和幽默。 ​
Rén shēnshang kěyǐ yǒu de zuì hǎo de sān gè tèzhì shì: Yǒnggǎn, sōngchí, hé yōumò. ​
//
The three best qualities a person can have are: bravery, relaxation, and humor. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *