APRIL 16, 2022

Ba cụm từ tốt nhất trong cuộc sống: Xa cách lâu ngày gặp lại, mất rồi lại được, sợ bóng sợ gió một hồi.
//
人生最好的三个词:久别重逢,失而复得,虚惊一场。
Rénshēng zuì hǎo de sān gè cí: Jiǔbié chóngféng, shī’érfùdé, xūjīng yī chǎng.
//
The three best phrases in life: Reunite after a long separation, regain what is lost, and merely a false alarm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *