A Glance At The Bill Shows That…

A glance at the bill shows that my financial situation can be summarized in eight words: Money that I have earned hard is wasted.
//
大致看了一眼账单,我的经济状况可以用八个字概括,赚辛苦钱 花冤枉钱。
Dàzhì kànle yīyǎn zhàngdān, wǒ de jīngjì zhuàngkuàng kěyǐ yòng bā gè zì gàikuò, zhuàn xīnkǔ qián huā yuānwǎng qián.
//
Đại khái nhìn vào hóa đơn, tình hình kinh tế của tôi có thể được tóm tắt trong tám từ, kiếm tiền khó khăn tiêu tiền lãng phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *