A Girl Doesn’t Need Anyone

👑
A girl doesn’t need anyone who doesn’t need her.
//
一个女孩不需要任何不需要她的人。
Yīgè nǚhái bù xūyào rènhé bù xūyào tā de rén.
//
Nhất cá nữ hài bất nhu yếu nhậm hà bất nhu yếu tha đích nhân.
//
Một cô gái không cần bất cứ ai không cần cô ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *