12 Days Of Christmas, Day 5

12 Days Of Christmas, Day 5

Mối quan hệ lâu dài không phải dựa vào sự nhẫn nại của bất kỳ bên nào, phải nghiêm túc giao tiếp.
//
长久的关系不是靠任何一方的忍耐,要认真沟通。 ​​​​
//
A long-term relationship does not depend on the patience of either party, we must communicate carefully​.

Leave a Reply