Your Starting Point Is Good

😹
I know your starting point is good, but don’t start yet.
//
我知道你出发点是好的,但是你先别出发。
Wǒ zhīdào nǐ chūfādiǎn shì hǎo de, dànshì nǐ xiān bié chūfā.
//
Ngã tri đạo nhĩ xuất phát điểm thị hảo đích, đãn thị nhĩ tiên biệt xuất phát.
//
Tôi biết điểm bắt đầu của bạn là tốt, nhưng đừng bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *