You Have To Make Mistakes

[12 Days Of Christmas, Day 11]
You have to make mistakes and let yourself look like an idiot.
//
你得犯错,让你自己看起来跟个傻子一样。
Nǐ děi fàncuò, ràng nǐ zìjǐ kàn qǐlái gēn gè shǎzi yīyàng.
//
Nhĩ đắc phạm thác, nhượng nhĩ tự kỷ khán khởi lai cân cá sỏa tử nhất dạng.
//
Bạn phải phạm sai lầm để mình trông như một kẻ ngốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *