You Have To Leave

🚄
If you want to go far away, you have to leave where you’re standing now.
//
你想去远方,就要离开你现在站的地方。
Nǐ xiǎng qù yuǎnfāng, jiù yào líkāi nǐ xiànzài zhàn dì dìfāng.
//
Nhĩ tưởng khứ viễn phương, tựu yếu ly khai nhĩ hiện tại trạm đích địa phương.
//
Nếu bạn muốn đi xa, bạn phải rời khỏi nơi bạn đứng bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *