You Have To Force Yourself To Get Up

[12 days of Christmas, Day 5]
You have to force yourself to get up early when you want to stay in bed.
//
你得在你想赖床的时候强迫自己早起。
Nǐ děi zài nǐ xiǎng lài chuáng de shíhòu qiǎngpò zìjǐ zǎoqǐ.
//
Nhĩ đắc tại nhĩ tưởng lại sàng đích thì hậu cường bách tự kỷ tảo khởi.
//
Bạn phải buộc mình dậy sớm khi bạn muốn nằm trên giường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *