You Have To Care More About Others

[12 Days Of Christmas, Day 10]
You have to care more about others than they care about you.
//
你得比别人在乎你更在乎他们。
Nǐ děi bǐ biérén zàihū nǐ gèng zàihū tāmen.
//
Nhĩ đắc bỉ biệt nhân tại hồ nhĩ canh tại hồ tha môn.
//
Bạn phải quan tâm đến người khác nhiều hơn họ quan tâm đến bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *