Wrong Person

💔
Happiness shared with the wrong person becomes a show-off. Sadness poured out to the wrong person becomes an act.
//
快乐分享错了人,就成了显摆。难过倾诉错了人,就成了矫情。
Kuàilè fēnxiǎng cuòle rén, jiù chéngle xiǎnbai. Nánguò qīngsù cuòle rén, jiù chéngle jiǎoqíng.
//
Khoái nhạc phân hưởng thác liễu nhân, tựu thành liễu hiển bãi. Nan quá khuynh tố thác liễu nhân, tựu thành liễu kiểu tình.
//
Hạnh phúc chia sẻ sai người trở thành phô trương. Buồn bã tâm sự sai người trở thành giả tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *