|

Wrong Person

🌟🌸💬
Happiness shared with the wrong person becomes a show-off. Sadness poured out to the wrong person becomes an act.
//
快乐分享错了人,就成了显摆。难过倾诉错了人,就成了矫情。
Kuàilè fēnxiǎng cuòle rén, jiù chéngle xiǎnbai. Nánguò qīngsù cuòle rén, jiù chéngle jiǎoqíng.
//
Khoái nhạc phân hưởng thác liễu nhân, tựu thành liễu hiển bãi. Nan quá khuynh tố thác liễu nhân, tựu thành liễu kiểu tình.
//
Hạnh phúc chia sẻ sai người trở thành phô trương. Buồn bã tâm sự sai người trở thành giả tạo.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *