Would You Choose To Rescue Him?

⛑️
Hello, your friend fainted due to excessive regret, here is a bottle of antidote, would you choose to rescue him?
//
您好,您的朋友由于过度悔恨晕倒了,这里有一瓶解药,您愿意选择解救他吗?
Nín hǎo, nín de péngyǒu yóuyú guòdù huǐhèn yūn dǎo le, zhè li yǒuyī píng jiě yào, nín yuànyì xuǎnzé jiějiù tā ma?
//
Nâm hảo, nâm đích bằng hữu do vu quá độ hối hận vựng đảo liễu, giá lý hữu nhất bình giải dược, nâm nguyện ý tuyển trạch giải cứu tha mạ?
//
Xin chào, bạn của bạn đã ngất xỉu vì quá hối hận, đây là một lọ thuốc giải độc, bạn có chọn giải cứu anh ấy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *