|

Antidote

⛑️💊😔
Hello, your friend fainted due to excessive regret, here is a bottle of antidote, would you choose to rescue him?
//
您好,您的朋友由于过度悔恨晕倒了,这里有一瓶解药,您愿意选择解救他吗?
Nín hǎo, nín de péngyǒu yóuyú guòdù huǐhèn yūn dǎo le, zhè li yǒuyī píng jiě yào, nín yuànyì xuǎnzé jiějiù tā ma?
//
Nâm hảo, nâm đích bằng hữu do vu quá độ hối hận vựng đảo liễu, giá lý hữu nhất bình giải dược, nâm nguyện ý tuyển trạch giải cứu tha mạ?
//
Xin chào, bạn của bạn đã ngất xỉu vì quá hối hận, đây là một lọ thuốc giải độc, bạn có chọn giải cứu anh ấy không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *