|

Work Non-Stop Until We Die

😔
How many days off do you have per week at work? We work non-stop until we die.
//
你们上班是每周几休啊,我们是不死不休。
Nǐmen shàngbān shì měi zhōu jǐ xiū a, wǒmen shì bùsǐ bùxiū.
//
Nhĩ môn thượng ban thị mỗi chu kỷ hưu a, ngã môn thị bất tử bất hưu.
//
Bạn đi làm bao nhiêu ngày một tuần, chúng tôi là không chết không thôi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *