Going to work really can help you climb the social ladder; I've already transitioned from the working class to the slave class.
|

Work Life

😅💼📉
Going to work really can help you climb the social ladder; I’ve already transitioned from the working class to the slave class.
//
上班真的能实现阶层跨越,我已经从工人阶层跨越到奴隶阶层了。
Shàngbān zhēn de néng shíxiàn jiēcéng kuàyuè, wǒ yǐjīng cóng gōngrén jiēcéng kuàyuè dào núlì jiēcéngle.
//
Thượng ban chân đích năng thực hiện giai tằng khóa việt, ngã dĩ kinh tòng công nhân giai tằng khóa việt đáo nô lệ giai tằng liễu.
//
Đi làm thực sự có thể đạt được bước nhảy vọt về giai cấp, tôi đã chuyển từ giai cấp công nhân sang giai cấp nô lệ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *