Sartre said: Every word has consequences. Every silence, too.
|

Words Matter

🤐🗣️🙋‍♂️
Sartre said: Every word has consequences. Every silence, too.
//
萨特说:每一句话都有后果,每一次沉默也是如此。 ​​​
Sà tè shuō: Měi yījù huà dōu yǒu hòuguǒ, měi yīcì chénmò yěshì rúcǐ. ​​​
//
Tát đặc thuyết: Mỗi nhất cú thoại đô hữu hậu quả, mỗi nhất thứ trầm mặc dã thị như thử. ​​​
//
Sartre nói: Mọi lời nói đều có hậu quả, và mọi sự im lặng cũng vậy. ​​​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *