|

Wine Wisdom

🍾🍷🤔 #WineWisdom #MessagingTips #DrinkResponsibly
A tip for drinking: Keep two glasses of wine in hand so you don’t message someone you shouldn’t.
//
喝酒的一点小建议:手里拿两杯酒 这样你就不会给 不该发短信的人发消息。
Hējiǔ de yīdiǎn xiǎo jiànyì: Shǒu lǐ ná liǎng bēi jiǔ zhèyàng nǐ jiù bù huì gěi bù gāi fā duǎnxìn de rén fà xiāoxī.
//
Hát tửu đích nhất điểm tiểu kiến nghị: Thủ lý nã lưỡng bôi tửu giá dạng nhĩ tựu bất hội cấp bất cai phát đoản tín đích nhân phát tiêu tức.
//
Một mẹo khi uống rượu: Hãy cầm hai ly rượu bằng cả hai tay như thế bạn sẽ không gửi tin nhắn đến những người không nên nhắn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *