What Left Is Just Scenery

☀️
Anyway, what left is just scenery, and what is left is life.
//
反正离去的,都是风景,留下的,才是人生。
Fǎnzhèng lí qù de, dōu shì fēngjǐng, liú xià de, cái shì rénshēng.
//
Phản chính ly khứ đích, đô thị phong cảnh, lưu hạ đích, tài thị nhân sinh.
//
Dù sao rời đi đều là phong cảnh, lưu lại mới là cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *