What Is Low EQ?

😡
What is low EQ? Be respectful to strangers, angry at those close to you.
//
什么是低情商的行为?对陌生人恭恭敬敬,对亲近的人随意发怒。
Shénme shì dī qíngshāng de xíngwéi? Duì mòshēng rén gōng gōngjìng jìng, duì qīnjìn de rén suíyì fānù.
//
Thập yêu thị đê tình thương đích hành vi? Đối mạch sinh nhân cung cung kính kính, đối thân cận đích nhân tùy ý phát nộ.
//
EQ thấp là gì? Đối xử với người xa lạ cung cung kính kính, đối xử với người thân cận tùy ý nổi giận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *