What If Finding The Love Of Your Life

What if finding the love of your life means changing the life you’ve loved?
//
如果找到你生命中的爱意味着改变你所爱的生活呢?
Rúguǒ zhǎodào nǐ shēngmìng zhòng de ài yìwèizhe gǎibiàn nǐ suǒ ài de shēnghuó ne?
//
Như quả hoa đáo nhĩ sinh mệnh trung đích ái ý vị trứ cải biến nhĩ sở ái đích sinh hoạt ni?
Điều gì sẽ xảy ra nếu việc tìm thấy tình yêu của cuộc đời bạn đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc sống mà bạn yêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *