Warm Yourself Up In Winter

Regrets stay in spring, summer and autumn, warm yourself up in winter.
//
遗憾就留在春夏秋,冬天要多温暖自己。
Yíhàn jiù liú zài chūn xià qiū, dōngtiān yào duō wēnnuǎn zìjǐ.
//
Di hám tựu lưu tại xuân hạ thu, đông thiên yếu đa ôn noãn tự kỷ.
Hối tiếc ở lại mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông phải làm ấm bản thân nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *