|

Value Yourself

❤️🙌
No matter what, a person who degenerates by reason is always unforgivable, and the more unloved you are, the more you must love yourself.
//
无论怎么样,一个人借故堕落总是不值得原谅的,越是没人爱,越要爱自己。 ​​​
Wúlùn zěnme yàng, yīgè rén jiègù duòluò zǒng shì bù zhídé yuánliàng de, yuè shì méi rén ài, yuè yào ài zìjǐ. ​​​
//
Vô luận chẩm yêu dạng, nhất cá nhân tá cố đọa lạc tổng thị bất trị đắc nguyên lượng đích, việt thị một nhân ái, việt yếu ái tự kỷ. ​​​
//
Dù thế nào đi nữa, một người mượn cớ sa ngã luôn không đáng để tha thứ, càng không có người yêu, càng phải yêu chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *