|

Two Sides

🌍💫🙇🏻
There are two me in the world: One toasts to the bright moon, and the other kneels down to pick up silver coins.
//
世界上有两个我,一个举杯邀明月,一个跪地捡碎银。
Shìjiè shàng yǒu liǎng gè wǒ, yīgè jǔ bēi yāo míngyuè, yīgè guì dì jiǎn suì yín.
//
Thế giới thượng hữu lưỡng cá ngã, nhất cá cử bôi yêu minh nguyệt, nhất cá quỵ địa kiểm toái ngân.
//
Trên thế giới có hai cái ta, một nâng chén mời trăng sáng, một quỳ xuống đất nhặt bạc vụn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *