If you want to know if someone is your confidant, see if there's a spiritual connection, not if you have to tell them everything.
|

True Confidant

🤫🖇🔕
If you want to know if someone is your confidant, see if there’s a spiritual connection, not if you have to tell them everything.
//
如果你想知道一个人是不是你的知己,那要看他是否和你心有灵犀,而不是要你什么都告诉他。
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào yīgè rén shì bùshì nǐ de zhījǐ, nà yào kàn tā shìfǒu hé nǐ xīnyǒulíngxī, ér bùshì yào nǐ shénme dōu gàosù tā.
//
Như quả nhĩ tưởng tri đạo nhất cá nhân thị bất thị nhĩ đích tri kỷ, na yếu khán tha thị phủ hòa nhĩ tâm hữu linh tê, nhi bất thị yếu nhĩ thập yêu đô cáo tố tha.
//
Muốn biết một người có phải là tri kỉ của mình hay không, hãy nhìn vào việc người ấy có tâm linh tương thông với bạn không, thay vì phải kể cho họ biết mọi điều.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *