|

True Beauty

👗🌺👙
You are always afraid of being fat, so you wrap your waist over and over again. You are always afraid of being ugly, so you wear clothes one after another. I’ve told you so many times, the real you is my favorite. Why don’t you believe it? My zongzi!
//
你总是怕自己胖,为自己束腰一圈又一圈;你总是怕自己丑,为自己着衣一件又一件。跟你说了那么多次,原始的你才是我的最爱,为啥就是不信哩?我的粽子!
Nǐ zǒng shì pà zìjǐ pàng, wèi zìjǐ shù yāo yī quān yòu yī quān; nǐ zǒng shì pà zìjǐ chǒu, wèi zìjǐ zhuóyī yī jiàn yòu yī jiàn. Gēn nǐ shuōle nàme duō cì, yuánshǐ de nǐ cái shì wǒ de zuì ài, wèi shà jiùshì bùxìn lī? Wǒ de zòngzi!
//
Nhĩ tổng thị phạ tự kỷ bàn, vi tự kỷ thúc yêu nhất quyển hựu nhất quyển; nhĩ tổng thị phạ tự kỷ sửu, vi tự kỷ trứ y nhất kiện hựu nhất kiện. Cân nhĩ thuyết liễu na yêu đa thứ, nguyên thủy đích nhĩ tài thị ngã đích tối ái, vi xá tựu thị bất tín lý? Ngã đích tống tử!
//
Bạn luôn sợ mình béo, nên hết lần này đến lần khác thắt eo; bạn luôn sợ mình xấu, nên mặc hết bộ này đến bộ khác. Tôi đã nói cho bạn nhiều lần rồi, bản chất tự nhiên của bạn tôi mới yêu nhất, tại sao bạn không tin? Bánh ú của tôi!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *