|

Treat Yourself

🍹😌👑
Don’t save your favorite drink for the best day. Because in moments of joy, all drinks are good, even those that don’t taste great. But on a bad day, having your favorite drink can likely save your mood for the entire day.
//
不要把最喜欢的酒,留给最美好的一天。因为在快乐的时候,所有的酒都是好酒,连味道不怎么样的酒也是好酒。但在糟糕的一天喝到最喜欢的酒,却大概率能拯救你一整天的坏心情。
Bùyào bǎ zuì xǐhuān de jiǔ, liú gěi zuì měihǎo de yītiān. Yīnwèi zài kuàilè de shíhòu, suǒyǒu de jiǔ dōu shì hào jiǔ, lián wèidào bù zě me yàng de jiǔ yěshì hào jiǔ. Dàn zài zāogāo de yītiān hē dào zuì xǐhuān de jiǔ, què dà gàilǜ néng zhěngjiù nǐ yī zhěng tiān de huài xīnqíng.
//
Bất yếu bả tối hỉ hoan đích tửu, lưu cấp tối mỹ hảo đích nhất thiên. Nhân vi tại khoái nhạc đích thì hậu, sở hữu đích tửu đô thị hảo tửu, liên vị đạo bất chẩm yêu dạng đích tửu dã thị hảo tửu. Đãn tại tao cao đích nhất thiên hát đáo tối hỉ hoan đích tửu, khước đại khái suất năng chửng cứu nhĩ nhất chỉnh thiên đích phôi tâm tình.
//
Đừng để dành rượu ngon cho ngày tốt nhất. Vì trong lúc vui vẻ, rượu nào cũng ngon, kể cả rượu dở. Nhưng uống đồ uống yêu thích vào một ngày tồi tệ có thể giúp bạn thoát khỏi tâm trạng xấu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *