Transfer The Money

🧧
In the new year, I just want to transfer the money in my head to my bank card.
//
新的一年,只想把脑袋里面的钱转到我的银行卡里面去。
Xīn de yī nián, zhǐ xiǎng bǎ nǎodai lǐmiàn de qián zhuǎn dào wǒ de yínháng kǎ lǐmiàn qù.
//
Tân đích nhất niên, chích tưởng bả não đại lý diện đích tiền chuyển đáo ngã đích ngân hành tạp lý diện khứ.
//
Năm mới, tôi chỉ muốn chuyển số tiền trong đầu vào thẻ ngân hàng của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *