We're here to make money, not to pledge allegiance. Everything under the sun is just a transaction.
|

Trade Not Loyalty

💵🔄🌎
We’re here to make money, not to pledge allegiance. Everything under the sun is just a transaction.
//
我们是来赚钱的,不是来效忠的,天底下的一切不过都是交易。
Wǒmen shì lái zhuànqián de, bùshì lái xiàozhōng de, tiān dǐxia de yīqiè bùguò dōu shì jiāoyì.
//
Ngã môn thị lai trám tiền đích, bất thị lai hiệu trung đích, thiên để hạ đích nhất thiết bất quá đô thị giao dịch.
//
Chúng ta đến để kiếm tiền chứ không phải để trung thành, mọi thứ trên đời bất quá đều là giao dịch.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *