|

Too Much Available

🚫
Never be ‘too much available’ to someone otherwise you will lose your importance.
//
永远不要成为别人随传随到的人,要不然你会失去自己的重要性。
Yǒngyuǎn bùyào chéngwéi biérén suí chuán suí dào de rén, yào bùrán nǐ huì shīqù zìjǐ de zhòngyào xìng.
//
Vĩnh viễn bất yếu thành vi biệt nhân tùy truyện tùy đáo đích nhân, yếu bất nhiên nhĩ hội thất khứ tự kỷ đích trọng yếu tính.
//
Đừng bao giờ ‘quá sẵn sàng’ giúp ai đó nếu không bạn sẽ đánh mất tầm quan trọng của mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *