This Matter Is A Long Story

📣
This matter is a bit complicated, let me make a long story short, this matter is a long story.
//
这事有点复杂,我长话短说,此事说来话长。
Zhè shì yǒudiǎn fùzá, wǒ chánghuàduǎnshuō, cǐ shì shuō lái huà zhǎng.
//
Giá sự hữu điểm phục tạp, ngã trường thoại đoản thuyết, thử sự thuyết lai thoại trường.
//
Việc này có chút phức tạp, tôi nói ngắn gọn nhé, việc này nói rất dài dòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *