There Are Two Things That Make People Awaken

There are two things that make people awaken: one is truth, and the other is misery.
//
有两种东西让人觉醒:一是真理,二是苦痛。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén juéxǐng: Yī shì zhēnlǐ, èr shì kǔtòng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân giác tỉnh: nhất thị chân lý, nhị thị khổ thống.
Có hai thứ làm con người thức tỉnh: một là sự thật, hai là đau khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *