There Are Two Things That Bury People

There are two things that bury people: one is the tomb, and the other is money.
//
有两种东西把人埋葬:一是坟墓,二是金钱。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī bǎ rén máizàng: Yī shì fénmù, èr shì jīnqián.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây bả nhân mai táng: nhất thị phần mộ, nhị thị kim tiền.
Có hai thứ để chôn con người: một là mồ mả, hai là tiền bạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *