There Are Two Me In The World

👭🏼
There are two me in the world: One toasts to the bright moon, and the other kneels down to pick up silver coins.
//
世界上有两个我,一个举杯邀明月,一个跪地捡碎银。
Shìjiè shàng yǒu liǎng gè wǒ, yīgè jǔ bēi yāo míngyuè, yīgè guì dì jiǎn suì yín.
//
Thế giới thượng hữu lưỡng cá ngã, nhất cá cử bôi yêu minh nguyệt, nhất cá quỵ địa kiểm toái ngân.
//
Trên thế giới có hai cái ta, một nâng chén mời trăng sáng, một quỳ xuống đất nhặt bạc vụn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *