The Thought Of Working Overtime

🤯
The thought of working overtime tomorrow gives me a headache, leg pain, eye pain, hand pain, foot pain; it hurts everywhere.
//
一想到明天要加班就头疼,腿疼,眼疼,手疼,脚疼,哪里都疼。
Yī xiǎngdào míngtiān yào jiābān jiù tóuténg, tuǐ téng, yǎn téng, shǒu téng, jiǎo téng, nǎlǐ dōu téng.
//
Nhất tưởng đáo minh thiên yếu gia ban tựu đầu đông, thối đông, nhãn đông, thủ đông, cước đông, na lý đô đông.
//
Nghĩ đến ngày mai phải tăng ca liền đau đầu, đau chân, đau mắt, đau tay, đau bàn chân, chỗ nào cũng đau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *