The Strong Cannot Die Well

Everyone knows that the weak cannot live well, but they do not know that the strong cannot die well.
//
大家都知道弱者不得好活, 却不知道强者也不得好死。
Dàjiā dōu zhīdào ruòzhě bùdé hǎo huó, què bù zhīdào qiáng zhě yě bùdé hǎo sǐ.
//
Đại gia đô tri đạo nhược giả bất đắc hảo hoạt, khước bất tri đạo cường giả dã bất đắc hảo tử.
//
Mọi người đều biết kẻ yếu thì không thể sống tốt, nhưng lại không biết kẻ mạnh cũng chẳng được chết tử tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *