|

The Shawshank Redemption

🗝️🌟🔒
“Any place you don’t like but can’t leave, any life you don’t like but can’t get out of, is a prison.” ​​- The Shawshank Redemption
//
“任何一个你不喜欢又离不开的地方,任何一种你不喜欢又摆脱不了的生活,就是监狱。” -《肖申克的救赎》​​​
“Rènhé yīgè nǐ bù xǐhuān yòu lì bù kāi dì dìfāng, rènhé yī zhǒng nǐ bù xǐhuān yòu bǎituō bùliǎo de shēnghuó, jiùshì jiānyù.” – “Xiàoshēnkè de jiùshú”
//
“Nhậm hà nhất cá nhĩ bất hỉ hoan hựu ly bất khai đích địa phương, nhậm hà nhất chủng nhĩ bất hỉ hoan hựu bãi thoát bất liễu đích sinh hoạt, tựu thị giam ngục.” -​​​《 Tiêu Thân Khắc đích cứu thục 》
//
“Bất cứ nơi nào bạn không thích nhưng không thể rời khỏi, bất cứ cuộc sống nào bạn không thích nhưng không thể thoát khỏi, đều là nhà tù.” – Sự Cứu Rỗi Ở Nhà Tù Shawshank

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *