The Only Way To Get Over Somebody

The only way to get over somebody is to feel really bad, cry to your girlfriends, and to replay what you hated about him over and over in your head all day.
//
克服某人的唯一方法是感觉很糟糕,向你的闺蜜哭泣,并整天在脑海中一遍又一遍地重播你对他的憎恨。
Kèfú mǒu rén de wéiyī fāngfǎ shì gǎnjué hěn zāogāo, xiàng nǐ de guīmì kūqì, bìng zhěng tiān zài nǎohǎi zhōng yībiàn yòu yī biàndì chóngbò nǐ duì tā de zēnghèn.
//
Khắc phục mỗ nhân đích duy nhất phương pháp thị cảm giác ngận tao cao, hướng nhĩ đích khuê mật khốc khấp, tịnh chỉnh thiên tại não hải trung nhất biến hựu nhất biến địa trọng bá nhĩ đối tha đích tăng hận.
Cách duy nhất để vượt qua ai đó là cảm thấy thực sự tồi tệ, khóc với bạn thân và lặp đi lặp lại những gì bạn ghét về anh ta trong đầu bạn cả ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *