The Heaviest Is My Mood And My Weight

On the first day of work, the heaviest is my mood and my weight.
//
上班第一天,最沉重的是心情和我的体重。
Shàngbān dì yī tiān, zuì chénzhòng de shì xīnqíng hé wǒ de tǐzhòng.
//
Thượng ban đệ nhất thiên, tối trầm trọng đích thị tâm tình hòa ngã đích thể trọng.
//
Ngày đầu tiên đi làm, nặng nề nhất là tâm trạng và thể trọng của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *