The Happiest Thing In Life

The happiest thing in life is not to live like others, but the more you try, the more you live like yourself.
//
人生最幸福的事,不是活得像别人,而是在努力之后,活得更像自己。
Rénshēng zuì xìngfú de shì, bùshì huó dé xiàng biérén, ér shì zài nǔlì zhīhòu, huó dé gèng xiàng zìjǐ.
//
Nhân sinh tối hạnh phúc đích sự, bất thị hoạt đắc tượng biệt nhân, nhi thị tại nỗ lực chi hậu, hoạt đắc canh tượng tự kỷ.
//
Hạnh phúc nhất trên đời này không phải là sống như người ta mà là càng cố gắng thì càng sống như chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *