The Best Way To Live

The best way to live: Talk and laugh during the day and sleep well at night.
//
最好的活法:白天说说笑笑,晚上睡个好觉。
Zuì hǎo de huó fǎ: Báitiān shuō shuōxiào xiào, wǎnshàng shuì gè hǎo jué.
//
Tối hảo đích hoạt pháp: Bạch thiên thuyết thuyết tiếu tiếu, vãn thượng thụy cá hảo giác.
//
Cách sống tốt nhất: Ban ngày cười cười nói nói, ban đêm ngủ ngon một giấc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *