Superstitious About Love For A Short Time

I was superstitious about love for a short time, but in the end I wanted to get rich the most.
//
也曾短暂地迷信过爱,到头来还是最想发财。 ​​​
Yě céng duǎnzàn de míxìnguò ài, dàotóulái háishì zuì xiǎng fācái. ​​
//
Dã tằng đoản tạm địa mê tín quá ái, đáo đầu lai hoàn thị tối tưởng phát tài.
//
Cũng có một đoạn thời gian mê muội tình yêu, đến cuối cùng vẫn muốn phát tài nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *